Projectes liderats per Proacit

Segons el sector, els projectes i objectius mes rellevants que hem aconseguit son els següents:

Al sector de l'Aigua

Proacit
 • El disseny de l’arquitectura de comunicacions en fibra òptica sota protocol ethernet i/o GSM (en punts allunyats de la xarxa de fibra òptica).
 • El disseny d’armaris de control on s’instal·laran els autòmats que recullen la informació de comptadors, mesuradors de caudal, de pH, de Clor, TOC, etc...
 • Muntatge dels armaris de control, xarxa de cables d’alimentació i senyal, instal·lació i calibració dels comptadors i mesuradors, etc...
 • Programació dels autòmats, i les comunicacions entre els diferents PLC’s sota protocol ethernet, profibus o modbus.
 • El disseny del sistema de visualització i control des del que l’operador gestiona la xarxa d’aigua.
 • Comunicació de determinats valors dels diferents punts de la xarxa d’aigua del ACA (Agencia Catalana de l’Aigua), via els sistemes homologats per aquest organisme.
 • Implementació de sistemes avançats d’adquisició i emmagatzematge de la informació que capturen els autòmats, que permeten realitzar informes, gràfiques, etc. Aquesta informació es gestionada per un servidor dedicat, que a mes te la funció d’enviar dades d’interès al servidor Web.

Al sector de la Alimentació

Proacit
 • El disseny dels armaris de control. En els mateixos armaris s’ instal·len els autòmats, les bornes que recullen les senyals que s’envien i reben de camp així com les proteccions dels equips de camp que necessiten alimentació.
 • Muntatge dels armaris de control.
 • Disseny i programació del Sistema de Control, que gestiona tots els elements de la instal·lació.
 • Comunicacions entre PLC’s i altres equips sota protocol ethernet i profibus.
 • Implementació de sistemes avançats d’adquisició i emmagatzematge de la informació que capturen els autòmats, que permeten realitzar informes, gràfiques, etc. Aquesta informació es gestionada per un servidor dedicat, que a mes te la funció d’enviar dades d’interès al servidor Web.
 • Proves i Posta en marxa.
 • Garantia i Servei postvenda.

Al sector energètic, planta de Ethanol i Biodiesel

Proacit
 • El disseny dels armaris de control. En els mateixos armaris s’ instal·len els autòmats, les bornes que recullen les senyals que s’envien i reben de camp així com les proteccions dels equips de camp que necessiten alimentació.
 • Muntatge dels armaris de control.
 • Comunicacions entre PLC’s i altres equips sota protocol ethernet i profibus. A mes, s’han configurat comunicacions entre el PLC i els elements de camp com mesuradors de caudal, temperatura, vàlvules de control o vàlvules tot/res utilitzant protocols de comunicació com profibus PA i ASi. Amb aquesta tecnologia, es va aconseguir reduir el nombre de cables/multicables de senyal entre els instruments de mesurament i els armaris.
 • Disseny i programació del Sistema de Control, que gestiona tots els elements de la instal·lació.
 • Implementació de sistemes avançats d’adquisició i emmagatzematge de la informació que capturen els autòmats, que permeten realitzar informes, gràfiques, etc. Aquesta informació es gestionada per un servidor dedicat, que a mes te la funció d’enviar dades d’interès al servidor Web.
 • Proves i Posta en marxa.
 • Garantia i Servei postvenda.

En tots els sectors s’han realitzat projectes de migració de sistemes de control i visualització obsolets.

Proacit
 • Planificació de la migració dels equips de control, amb la finalitat d’influir el menys possible en el procés, es a dir, realitzar un estudi que permeti determinar amb el major grau d’exactitud el temps de parada que serà necessari per a migrar el sistema obsolet al nou.
 • Analitzar les modificacions necessàries en els armaris de control existents, amb la finalitat de determinar que part del cablejat intern es pot aprofitar. En aquest punt es determina la documentació que es necessita modificar i la que es necessita crear nova.
 • Definir els materials a nivell d’automatismes, PC’s, etc.. necessaris per realitzar la migració.
 • Programar el nou PLC/Sistema de visualització basant-nos en el programa existent i que esta funcionant al PLC/Sistema de visualització obsolet. Per això en determinades ocasions i degut a la falta de documentació actualitzada, es fa necessari realitzar una enginyeria inversa.
 • Proves i Posta en marxa.
 • Garantia i Servei postvenda.